Poziv za dostavu ponuda – viličari

PEVEC d.d. OIB: 73660371074, Savska cesta 84, 10360 Sesvete raspisuje

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radnih strojeva – viličara

I PREDMET NABAVE SU RADNI STROJEVI – VILIČARI I DODATNA OPREMA PO SPECIFIKACIJAMA U PRILOGU

II Prodaja će se vršiti prikupljanjem pisanih ponuda.

III Krajnji rok za predaju ponuda je 01.02.2017.

IV Mjesto isporuke robe je lokacija Naručitelja u Zagrebu. Rok isporuke je sukcesivno prema potrebama Naručitelja tijekom 2017 godine. U ponudi je potrebno navesti minimalni rok isporuke naručenih viličara od dana potvrde narudžbe.

V Količina predmeta nabave je okvirna. Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom, koja u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.
Prije donošenja odluke Naručitelj može pozvati Ponuditelja na pregovaranje i/ili izmjenu i/ili nadopunu ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama.

VI Ponude se dostavljaju na adresu: PEVEC maloprodaja neprehrambene robe d.d., Služba Logistike, Savska cesta 84, 10360 Sesvete, s naznakom “ponuda na natječaj za nabavu viličara– ne otvaraj”.

VII Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju sve domaće i strane pravne osobe. Natjecatelji u ponudi moraju navesti naziv i sjedište pravne osobe s MBS i OIB. Uz ponudu treba priložiti izvadak iz sudskog registra.

VIII Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti i tehničku dokumentaciju za svaki ponuđeni model viličara, kojim dokazuje ispunjavanje kriterija navedenih u natječaju, kao i informacije o trajanju jamstva i rokovima garancije nabavke rezervnih dijelova.

IX Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu.

 

Prilog 1 – diesel viličari Prilog 2 – Plinski viličari Prilog 3 – Električni viličari

Dobre ideje