Poziv za podnošenje ponuda

I. Prikupljaju se ponude za davanje u zakup površina za prigodnu prodaju božićnih drvaca ispred prodajnih centara Pevec navedenih niže u pregledu u razdoblju od 17. do 24. prosinca 2016. godine.

II. Zainteresirani ponuditelji putem pisanih ponuda natječu se za lokacije po početnim cijenama. Površine se daju u zakup fizičkim, pravnim i poljoprivrednim proizvođačima, natječaj je otvoren od 03.10.2016. do 31.10.2016. godine.

III. Lokacije za zakup površina:

Lokacije za zakup površina

IV. Svi sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u visini početne cijene za svaku površinu prodajnog mjesta za koje se ponuda dostavlja na IBAN društva Pevec d.d. HR2523400091190017604 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

V. Zainteresirani ponuditelji svoje ponude dužni su dostaviti preporučenom poštom najkasnije do 31.10.2016. u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup površine za prigodnu prodaju božićnih drvaca – ne otvarati“ na adresu: Pevec d.d. Savska cesta 84, 10360 Sesvete.

VI. Ponuda mora sadržavati:
1. Podatke o ponuđaču:
• Naziv tvrtke/obrta
• Vlasnik tvrtke/obrta
• Sjedište tvrtke/obrta
• OIB
• IBAN
• Telefon/mobitel
• E-mail adresa
2. Dokaz o registraciji:
• Za fizičke osobe – rješenje o upisu Registar proizvođača božićnih drvaca
• Za pravne osobe – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar

3. Broj i naziv prodajnog mjesta za koje se ponuda dostavlja

4. Kopiju uplate jamčevine

5. Ponuđeni iznos zakupnine (brojkama i slovima)

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. U slučaju jednako vrijednih ponuda za jedno prodajno mjesto Pevec d.d. zadržava pravo neposredne dodjele.

IX. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužni su do 07.11.2016. uplatiti izlicitirani iznos umanjen za uplaćenu jamčevinu na žiro račun tvrtke Pevec d.d.

U slučaju da ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora ima pravo na povrat uplaćene jamčevine umanjenje za 50% iznosa uplaćene jamčevine, a u tom slučaju će se ugovor sklopiti sa slijedećim po redu najpovoljnijim ponuditeljem.

X. Ponuditelji koji ne ostvare pravo na zakup imaju pravo na povrat jamčevine u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

XI. Ukoliko neko od prodajnih mjesta ne bude izdano u zakup po obavljenom natječaju, Pevec d.d. zadržava pravo neposredne dodjele.

Ponuditelj će sve one ponuditelje čija ponuda nije prihvaćena obavijestiti pisanim putem o neprihvaćanju njihove ponude.

XII. Ponuditelji koji po natječaju dobiju prodajna mjesta, Pevec d.d. će izdati ugovor kojim će biti regulirana prava i obveze.

Ponuditelji iz stavka 1. ove točke dužni su o svom trošku sami ishoditi sva potrebna odobrenja, suglasnosti ili dozvole od nadležnih tijela za prodaju božićnih drvaca.

XIII. Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na mail: info@pevec.hr.

Poziv za podnošenje ponuda

Dobre ideje