Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Obzirom da je električni i elektronički otpad (EE otpad) klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

Kako zbrinuti EE otpad?

EE otpad možete zbrinuti na nekoliko načina:

Naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na području Republike Hrvatske

  • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
  • preko SMS-a na broj 098 444 110
  • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
  • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Osobnim dovozom u Pevec prodajne centre ili u najbliže reciklažno dvorište reciklažna dvorišta – sabirni centri

Vrste EE otpada

Dobre ideje